ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

נפגעתי מכלי המסוגל לנוע באיטיות שאינו מורשה לנסיעה בכבישים ואינו זקוק לרשיון כלל, אך היה לו בכ"ז ביטוח חובה כדין על פי הוראות חוק הפלת"ד, האם אהיה זכאי לפיצוי?

התוצאה מתאור הדברים דלעיל הינה כי למעשה חברת הביטוח ביטחה - כלומר קיבלה פרמיה בעבור ביטוח - לפי חוק הפלת"ד למרות שהמדובר בכלי שאינו חייב בביטוח כזה. במצב דברים כזה, קבע בית המשפט העליון, נתפסת חברת הביטוח בדיבורה, כלומר אם הכירה ברכב המסוים ככזה שחייב ביטוח למרות שאינו כזה ואף גבתה תשלום היא מנועה מלהתכחש לחבותה ותהא חייבת בתשלום על פי החוק